§ 14-3. Opplæring der arbeidstaker kan utsettes for støy eller mekaniske vibrasjoner

Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere som kan utsettes for støy eller mekaniske vibrasjoner, og verneombudet får opplæring om
  1. a.
    trygge arbeidsmetoder som minsker eksponeringen og risikoen for helseskade
  2. b.
    når det er behov for å bruke hørselsvern og hvordan det skal brukes.

Opplæring må gis før arbeidet påbegynnes og ellers ved behov, for eksempel ved endring av arbeidsutstyr eller arbeidsmetoder. Arbeidsgiveren må løpende vurdere om det er behov for ny opplæring.