§ 4-9. Tiltak ved overskridelse av grenseverdi for asbestfibre

Dersom grenseverdien i forskrift om tiltaks- og grenseverdier overskrides, skal arbeidsgiveren straks søke etter årsakene til overskridelsen og umiddelbart iverksette forebyggende tiltak og vernetiltak for å bedre situasjonen. Arbeidet i det berørte området kan ikke fortsette dersom slike tiltak ikke blir iverksatt.

For å kontrollere effektiviteten av tiltakene, skal arbeidsgiveren umiddelbart foreta ny måling av asbestfibre i luften.

Dersom det ikke er mulig å redusere eksponeringen for asbestfibre på andre måter, skal arbeidstakerne benytte verneklær og åndedrettsvern i samsvar med § 4-15. Denne løsningen skal ikke være varig, og arbeidstakernes bruk av slikt verneutstyr skal begrenses til det strengt nødvendige. Arbeidsgiveren skal i samråd med arbeidstakerne eller deres representanter sørge for at arbeidstakerne får nødvendige hvilepauser sett i forhold til den fysiske og klimamessige belastningen.

Arbeidsgiveren skal straks informere berørte arbeidstakere og deres representanter om overskridelsen og årsaken til denne. Arbeidstakerne eller deres representanter skal så tidlig som mulig konsulteres om hvilke tiltak som skal treffes, eller dersom det foreligger en nødssituasjon, informeres om hvilke tiltak som er truffet.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013), 30 des 2013 nr. 1725 (i kraft 1 jan 2014).