§ 16-4. Informasjon om risiko i tilknytning til kunstig optisk stråling

Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakerne og verneombudet får løpende informasjon om
 1. a.
  risikovurderingen som er foretatt og de tiltak som er iverksatt
 2. b.
  grenseverdiene for eksponering
 3. c.
  vurdering, beregning og måling etter § 16-2
 4. d.
  hvordan helseskadelige virkninger av eksponering oppdages og rapporteres
 5. e.
  under hvilke vilkår arbeidstakerne har rett til helseundersøkelse og formålet med undersøkelsen
 6. f.
  mulig helsefare som kunstig optisk stråling kan medføre.

Til bokstav c

Det skal gis informasjon om resultater fra de vurderinger som er lagt til grunn for hvilke nivå av kunstig optisk stråling som arbeidstakerne kan utsettes for. Dersom det er vurdert nødvendig å måle og/ eller beregne nivåene av kunstig optisk stråling skal arbeidsgiver sørge for at det gis informasjon om resultatene av dette. Se for øvrig forskriften § 16-2 med kommentarer.