§ 26-22. Dokumentert sikkerhetsopplæring - dykkerbevis klasse B

Opplæringen i dykkerbevis klasse B skal bygge på klasse A. Den skal gi teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter for å kunne dykke og arbeide ned til 50 meter på en trygg og sikker måte. Det skal gis sikkerhetsopplæring i:

 • a. de farer som dykking ned til 50 meter kan medføre
 • b. fysiske og medisinske forutsetninger
 • c. overflateforsynt dykking
 • d. progresjonsdykking til 50 meter
 • e. komplikasjoner ved dykkingen
 • f. bruk av trykkammer
 • g. bruk av våtklokke
 • h. bruk av varmtvannsdrakt
 • i. operasjonelle forhold
 • j. dykkerutstyr
 • k. vanlige typer arbeidsutstyr
 • l. vanlige typer pustegass
 • m. dykkeledelse.

Opplæringens varighet skal være minst 9 uker.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013), 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2019, tidligere § 26-21).

Arbeidsdykking krever vanligvis dykkerbevis klasse B, jf. § 26-11 om bruksområdet til klasse B og klasse A–bevisene.

Til bokstav i)

Med operasjonelle forhold menes selve dykkeaktiviteten og tilhørende aktiviteter relatert til dykkeoperasjonen.

Til bokstav j)

Sikkerhetsopplæring i dykkerutstyr omfatter også bandmasker, letthjelmer og tungt hjelmdykkerutstyr.

Til bokstav k)

Vanlige typer arbeidsutstyr omfatter blant annet hydraulisk, pneumatisk og elektrisk kraftkrevende verktøy.

Til bokstav l)

Det må gis sikkerhetsopplæring i vanlige typer pustegass. Vanlig pustegass omfatter i praksis luft og nitrox.

Sikkerhetsopplæringen bør også omfatte prinsipper for bruk av Transfer Under Pressure-dykkeanlegg (TUP).

For at opplæringen til dykkerbevis B skal kunne gi nødvendig trening i vann, bør minimum øvelsestid i vann, medregnet øvelsestiden for dykkerbevis klasse A, være: 2200 dykkeminutter totalt, hvorav minst fem dykk og 150 minutter bunntid i dybdeområdet 39–50 meter.

I utdannelsen til dykkerbevis klasse B bør det være hovedvekt på utførelse av ulike arbeidsoppgaver under vann på en sikker måte.

Dykkeren må først gjennomføre sju ukers opplæring til dykkerbevis klasse A før ni ukers opplæring til klasse B kan påbegynnes.

I tillegg til de områdene for sikkerhetsopplæring som er opplistet i bestemmelsen, kreves det fagkompetanse, se forskriften her § 26-19 med kommentarer.