§ 23A-1. Risikovurdering av fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold

Arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidssituasjonen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold. Ved planlegging, utforming og utførelse av arbeidet skal arbeidsgiver sørge for en enkeltvis og samlet vurdering av forhold som kan innebære fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold.
Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til:
 • -
  arbeidets organisering og tilrettelegging,
 • -
  hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold,
 • -
  alenearbeid,
 • -
  arbeidstidens plassering og organisering,
 • -
  bemanning,
 • -
  kompetanse,
 • -
  utforming av arbeidslokalene og tekniske løsninger,
 • -
  effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak.

Det må gjennomføres systematisk kartlegging og risikovurdering for å identifisere hvilke risikofaktorer som foreligger både internt og eksternt, og for å håndtere eventuell risiko. Det må foretas en konkret vurdering ut fra den virksomhet som drives og de aktiviteter som utøves. Kartleggingen og risikovurderingen må omfatte de enkelte risikofaktorene isolert, men også ivareta når de ulike risikofaktorene samlet sett utgjør en risiko. Opplistingen av faktorer i bestemmelsen er basert på en rekke elementer som erfaringsmessig har stor betydning for risikobildet i alle virksomheter og som derfor alltid bør hensyntas i risikovurderingen.

Til andre ledd - arbeidets organisering og tilrettelegging

Måten arbeidet er organisert og lagt til rette på, det vil si de organisatoriske arbeidsbetingelsene, har betydning for i hvilken grad arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold. Organiseringen av arbeidet kan gi utslag i tidspress, arbeidstempo, høye beslutningskrav, rollekonflikt og manglende forutsigbarhet kan påvirke risikoen for å bli utsatt for vold og trussel om vold.

Til andre ledd - hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold

Arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold ved arbeid som kan innebære kontakt med andre som kunder, brukere, pasienter, elever og lignende.

Til andre ledd - alenearbeid

Med alenearbeid øker sårbarhetsnivået for arbeidstaker ved volds- og trusselhendelser.

Til andre ledd - arbeidstidens plassering og organisering

Risikoen for vold og trussel om vold kan øke til bestemte tider på dagen eller natten, på bestemte dager i uken mv. Risikoen kan påvirkes av hvordan arbeidstiden er organisert, dvs. hvilke arbeidstidsordninger man har, arbeidstidens lengde, om man har særlige arbeidstidsordninger og redusert arbeidstid mv.

Til andre ledd - bemanning

Risikovurderingen må ta hensyn til antall ansatte på gitte arbeidstider, arbeidsstokkens sammensetning, roller mv.

Til andre ledd - kompetanse

Med kompetanse menes arbeidstakernes erfaring, utdanning, opplæring og øvelse mv.

Se forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 med kommentarer for gjennomgående krav til risikovurdering.