§ 26-11. Krav om dykkerbevis og helseerklæring

Den som arbeidsgiver setter til å utføre arbeid under vann eller økt omgivende trykk, skal ha dykkerbevis som dekker den dykkeaktiviteten som skal utføres og ha gyldig helseerklæring.

0 Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013). Endres ved forskrift 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2020).

Se forskriften her §§ 26-21 og 26-22 om dykkerbevis.

Med gyldig helseerklæring menes erklæring utstedt av lege som er godkjent for å undersøke og utstede helseerklæring for yrkesdykkere i henhold til forskrift om helsekrav for personer til havs. Dykkerlege skal ved vurderingen av om helseerklæring kan utstedes anvende helsekravene inntatt i «Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere)».