§ 4-10. Sikkerhetsskilt om arbeid med asbest

Områder hvor det arbeides med asbest eller asbestholdig materiale, skal være tydelig merket med følgende tekst:
«Asbest - adgang forbudt for uvedkommende»

Områder hvor grenseverdien i forskrift om tiltaks- og grenseverdier jf. vedlegg 1 vil bli overskredet, skal i tillegg merkes med følgende tekst:
«Tiltaksverdien for asbesteksponering vil bli overskredet»

0 Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013).

Skiltingen må være så tydelig at man unngår at andre enn dem som arbeider med asbest, uforvarende kan komme inn i arbeidsområdet uten å være klar over det. Se også arbeidsplassforskriften § 6-1 «Adgangsbegrensning til faresoner» og kapittel 5 «Skilting og merking».