§ 27-7. Blokkfall og blokkutglidning over jord

Arbeidet skal planlegges under hensyn til de delene av HMS-planen som gjelder risikoen for blokkfall eller blokkutglidning. Som et forebyggende tiltak bør derfor høyden og hellingen på overdeknings- og brytningsfronter tilpasses underlagets art, bergets beskaffenhet og driftsmetodene.
Før arbeidet begynner eller gjenopptas, skal overdeknings- og brytningsfronter over anleggssteder eller ferdselsveier undersøkes for løs masse eller løse steiner. Dersom det er nødvendig, skal det foretas rensking av veggene.

Når det gjelder tilpasning av høyden og hellingen på overdeknings- og brytningsfrontene, vil det ofte være helt nødvendig med en avtrapping av høyden på brytningsfrontene slik at forsvarlig drift og rensk lar seg gjennomføre. Avhengig av type renskeutstyr og bergforhold vil 15–20 meters høyder og 7–10 meters paller kunne være forsvarlige.