§ 23-2. Opplæring om ergonomisk belastende arbeid

Ved ergonomisk belastende arbeid som tungt eller ensformig arbeid eller arbeid ved dataskjerm, skal arbeidstakerne gis opplæring i hvordan arbeidet er organisert, hensiktsmessig arbeidsteknikk, valg og bruk av arbeidsklær og bruk av hjelpemidler.

Ergonomisk belastende arbeid kan være tungt arbeid og/eller ensformig gjentakelsesarbeid, herunder arbeid ved dataskjerm. Med tungt arbeid menes en eller flere arbeidsoperasjoner som enkeltvis eller samlet kan overbelaste muskel- og skjelettsystemet hos arbeidstaker. Med ensformig gjentakelsesarbeid menes arbeid som består av en enkelt eller noen få enkle arbeidsoperasjoner som gjentas i så høyt tempo og/eller så lenge at det kan føre til helseskade. Se for øvrig kommentarer til forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 første ledd bokstav f ).

Arbeidsgiveren må ha kjennskap til faktorer som kan føre til helseskade og til forebyggende tiltak.

Arbeidsgiveren må sørge for at arbeidstakerne får nødvendig opplæring før arbeidet påbegynnes, og når arbeidssituasjonen endres vesentlig. Det må sørges for systematisk vedlikehold og oppdatering av kunnskapene.

Arbeidstakerne må få den opplæringen og informasjonen som er nødvendig for å kunne utføre arbeidsoppgavene slik at helseskader unngås.