§ 20-1. Instruks om høytrykkspyling

Arbeidsgiver skal instruere om sikker bruk av høytrykksspyleutstyr.

Instruksen skal minst omfatte at:

  • a. strålerøret på stråleinnretningen, med eller uten væskestråle, aldri skal rettes mot egen eller andres kropp under bruk,
  • b. det brukes anordning for mekanisk føring av stråleinnretningen når beregnet rekylkraft er over 250 N,
  • c. stråleinnretningen støttes mot kroppen dersom rekylkraften på håndbetjent stråleinnretning overstiger 150 N,
  • d. avtrekkeren eller utløserventilen aldri skal bindes opp eller blokkeres på annen måte,
  • e. innstillingen av reguleringsventil for arbeidstrykk under bruk, bare skal foretas i samråd med den som betjener stråleinnretningen. Det samme gjelder regulering av temperatur ved oppvarmet væske,
  • f. etter endt arbeid skal stråleinnretningen plasseres og oppbevares slik at det er utilgjengelig for uvedkommende personell.

Instruksen må være skriftlig, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 11-2. Instruksen må minst omfatte punktene a–f, men må også inkludere andre forhold dersom dette er en naturlig følge av risikovurderingen.