§ 21-3. Informasjon til arbeidstakerne om risiko ved gravearbeid

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere får nødvendig informasjon om:
  1. a.
    risikovurderingene som er gjort av det aktuelle gravearbeidet
  2. b.
    hvilke vernetiltak som er nødvendige for sikker utførelse av arbeidet
  3. c.
    hvordan særlige risikoforhold som kan oppstå, skal håndteres.
Endret ved forskrift 15 des 2021 nr. 3602 (i kraft 1 jan 2022).