§ 21-7. Generelle forholdsregler ved gravearbeid

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne ikke utsettes for fare på liv eller helse ved gravearbeid.
Gravegroper skal ha sikker adkomst.
Ved gravesider som er lavere enn 2 meter, kan det brukes loddrette sider uten avstivning, med mindre det foreligger særlige faremomenter. For alle andre gravegroper som ikke er avstivet, skal sidene gis en forsvarlig helling.
I frossen jord kan det graves med loddrette sider når gravegropen skal fylles igjen før det er fare for opptining. Er det gravd dypere enn telen, skal sidene under telen avstives, når det er fare for utrasing som kan skade person.
Opphold i gravegropen under riving av avstivning, er kun tillatt i den grad det er nødvendig.
Dersom grunnen i umiddelbar nærhet av gravegropen har ekstra belastning, for eksempel bygning eller andre konstruksjoner, lagerplass, eller lignende, skal det tas spesielle forholdsregler.
I gravegroper dypere enn 1 meter skal det alltid være en eller flere rømningsveier. Rømningsveier skal tilfredsstille relevante krav i arbeidsplassforskriften § 2-21.

Til andre ledd:

Adkomsten skal tilfredsstille relevante krav i arbeidsplassforskriften § 2-18. Bruker dere stige som adkomst, skal bruken tilfredsstille kravene for bruk av stiger i forskrift om utførelse av arbeid § 17-21.

Til tredje ledd:

Hva som er en forsvarlig helling, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dere må gjøre vurderingen på bakgrunn av forholdene på stedet, slik som aktuelle jordarter, belastninger på bakken rundt gravegropen og forventete værforhold og så videre.

Til femte ledd:

Hvis det er behov for opphold i gravegropen når dere river avstivingen, må dere vurdere særskilt om det er behov for ekstra sikkerhetstiltak.