§ 21-2. Arbeidsinstruks og plan for arbeidet

Før graving av grøft eller sjakt dypere enn 2,0 m, skal det foreligge planer.

Planen skal:

  • a. vise lengdeprofil med beskrivelse av jordarter ned til 1,0 m under grøfte-/sjaktbunn når grøften ikke skal avstives.
  • b. vise typiske tverrprofiler. Når avstivning er planlagt, skal dette vises på tegningen.
  • c. vise plassering av gravemasser.
  • d. inneholde arbeidsinstruks som dekker alle arbeidsoperasjonene.

Ved mindre arbeider og i krisesituasjoner kan planene forenkles til en skisse.

Arbeid i dyp grøft eller sjakt er særlig farlig arbeid. Arbeidsmiljøloven stiller krav om skriftlig instruks ved særlig farlig arbeid i § 3-2 tredje ledd. Lovens krav er utdypet i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §§ 11-1 «Gjennomgående krav til arbeidsinstruks for utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr» og 11-2 «Tilleggskrav om arbeidsinstruks».

Kravet om plan for graving av grøft og sjakt dypere enn to meter gjelder derfor uavhengig av kravet om SHA-plan i byggherreforskriften § 8, men kan inngå som del av SHA-planen.