§ 21-5. Plassering av gravemasser

Gravemasser skal plasseres slik at de ikke kan forårsake utrasning.

Massene skal ikke legges nærmere sjakt- eller grøftekant enn at det er 1,0 m fri avstand mellom massens fyllingsfot og kanten.

I grøft dypere enn 1,0 m skal det alltid være en eller flere rømningsveier.

Arbeidsgiveren må vurdere behovet for en geoteknisk undersøkelse av grunnen der masser skal plasseres.

For stiger som rømningsvei, se forskriftens § 17-33 om bruk av stiger.

Se arbeidsplassforskriften § 6-3 bokstav d som stiller krav til arbeidsplassen når det gjelder stabilitet i lagrings- og oppstillingsplasser med mer.