§ 27-9. Tiltak mot luftforurensning

Arbeidsgiver skal sørge for tilfredsstillende tiltak der det kan oppstå helse- eller sikkerhetsrisiko ved at stoffer avgis til luften. Tiltakene skal:
  1. a.
    fjerne eller samle opp forurensninger ved kilden, eller
  2. b.
    fortynne forurensningen til et nivå som ikke innebærer risiko for arbeidstakerne.
Ventilasjonssystemer skal utformes og fungere slik at områder for arbeid eller opphold har tilfredsstillende luftkvalitet. Ventilasjonsparameterne skal måles og registreres regelmessig.
På steder hvor det foregår arbeid med forberedelse av driften, ved rivningsarbeid eller under særskilte driftsforhold hvor det ikke er mulig å etablere tilfredsstillende permanente ventilasjonsinstallasjoner, skal det iverksettes særskilte tiltak for å sikre arbeidstakernes sikkerhet og helse, for eksempel midlertidig ventilasjon.
Arbeidstakerne skal gis nødvendig opplæring om tiltak for å unngå eksponering for luftforurensning.
Vedlikehold skal omfatte fjerning av belegg og urenheter i ventilasjonsinstallasjoner som kan innebære fare.

Se arbeidsplassforskriften § 2-14 «Klima, ventilasjon og luftkvalitet» og § 7-1 «Ventilasjon og prosessavsug». Det kan være behov for feilvarsling for ventilasjonsanlegg. Forskrift om tiltaks- og grenseverdier kapittel 5 «Grenseverdier og tiltaksverdier for forurensninger i arbeidsatmosfære» legges til grunn for vurdering av tilfredsstillende luftkvalitet der prosesser og aktiviteter fører til luftforurensning.

Det er både konsentrasjonen av helseskadelige gasser og støv i innåndningsluften og luftmengden i ventilasjonsanlegg som skal måles. Målinger foretas så ofte som nødvendig for å kunne være representative for den eksponeringen arbeidstakerne utsettes for.

Under jord er det fremfor alt helsefarlige gasser og komponenter dannet ved sprengning og ved forbrenning av diesel som gir forurensninger.

Eksempler på gasser og støv som kan gi helseskade er

  • dieselgasser (NO2, CO, PAH, sot)
  • skytegasser (NONO2)
  • radon og radondøtre
  • kvartsstøv (SiO2)

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og bedriftshelsetjenester kan gi nærmere veiledning i valg og bruk av måleutstyr for måling av gasser og støv. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kan gi nærmere veiledning i metode for å måle radon og radondøtre.

For at man skal minske mengden med steinstøv, er det gunstig å spyle med vann også ved lasting og transport. Vann kan også nyttes dersom transporten eller annet virvler opp støv.

I bergrom som har stått ubenyttet i lengre tid, kan det være fare for lavt oksygeninnhold og høyt radonnivå. Derfor kan det være nødvendig å iverksette særskilte ventilasjonstiltak før arbeidet påbegynnes.