§ 16 A-5. Tiltak mot eksponering for elektromagnetisk felt

Arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av de helse- og sikkerhetsrisikoer som fremkommer av risikovurderingen. Arbeidsgiver skal sørge for at risiko som er forårsaket av elektromagnetisk felt fjernes eller reduseres til et lavest mulig nivå.
For å redusere eksponering skal det på bakgrunn av utarbeidet risikovurdering lages en handlingsplan som inneholder tekniske og organisatoriske tiltak. Det skal særlig tas hensyn til:
 1. a.
  alternative arbeidsmetoder,
 2. b.
  valg av hensiktsmessig arbeidsutstyr som gir minst mulig elektromagnetisk stråling,
 3. c.
  tekniske innretninger som reduserer elektromagnetisk stråling, innbefattet bruk av avskjerming, innbygging eller lignende,
 4. d.
  systematisk vedlikehold av arbeidsutstyr, arbeidsplassen og arbeidslokaler,
 5. e.
  utforming og tilrettelegging av arbeidsplasser og arbeidslokalene,
 6. f.
  begrensning av eksponeringstid,
 7. g.
  tilgjengelighet av hensiktsmessig personlig verneutstyr,
 8. h.
  bruksanvisninger fra produsenter av utstyr,
 9. i.
  passende avgrensnings- og adgangstiltak,
 10. j.
  prosedyrer for å håndtere gnistutladninger og kontaktstrømmer gjennom tekniske hjelpemidler og opplæring av arbeidstakere,
 11. k.
  spesielle tiltak rettet mot arbeidstakere som tilhører følsomme risikogrupper, og
 12. l.
  gjennomføring av helseundersøkelser i henhold til § 16 A-7.
Arbeidsgiver skal tilpasse tiltakene for arbeidstakere som i særlig grad kan være utsatt for ulykkes- og helsefare.

Det vil følge av kartleggingen og risikovurderingen etter § 16 A-1 hvorvidt eksponeringen for elektromagnetisk felt overskrider gitte tiltaks- og grenseverdier. Dersom verdiene er høyere enn nedre tiltaksverdi, skal det iverksettes tiltak.

Tiltak må tilpasses de behov som særlig utsatte arbeidstakere har, og dersom det er relevant, til individuelle risikovurderinger, særlig i forbindelse med arbeidstakere som har opplyst om at de har aktivt eller passivt implantert medisinsk utstyr, eller bruker medisinsk utstyr som bæres på kroppen.