§ 10-14. Fare i forbindelse med bevegelige deler

Dersom det er mulighet for at arbeidstakerne kan skades på grunn av fysisk kontakt med arbeidsutstyrets bevegelige deler, skal arbeidsutstyret utstyres med vern eller verneinnretninger som hindrer adgang til faresonene, eller som stanser de farlige delenes bevegelse før det gis adgang til faresonene.
Verneinnretninger skal:
 1. a.
  ha en robust konstruksjon
 2. b.
  ikke forårsake noen ekstra fare
 3. c.
  ikke lett kunne flyttes eller settes ut av funksjon
 4. d.
  være plassert i tilstrekkelig avstand fra faresonen
 5. e.
  ikke hindre oversikten over arbeidsutstyrets arbeidsoperasjon mer enn nødvendig
 6. f.
  ikke være til hinder for nødvendig arbeid som montering, skifting av deler og vedlikehold. Atkomsten skal være begrenset til det område der slikt arbeid skal utføres, og om mulig, uten at vern eller verneinnretninger blir fjernet.

Tilsvarende krav til produsent av arbeidsutstyr, se maskinforskriften vedlegg I.