§ 16 A-7. Helseundersøkelse av arbeidstakere som utsettes for elektromagnetisk felt

Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakerne får tilbud om egnet helseundersøkelse dersom:
  1. b.
    arbeidstakerne har en kjent sykdom som skyldes eksponering for elektromagnetisk felt.
Arbeidsgiver skal sørge for at risikovurderingen er tilgjengelig for den som utfører helseundersøkelsen.
Arbeidstakeren skal informeres om resultatet av helseundersøkelsen.

Se gjennomgående krav om helseovervåking i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 14-1 med kommentarer.

Hvorvidt det skal gis tilbud om helseundersøkelse vil bero på en forutgående risikovurdering og måling eller beregning. Helseundersøkelsen bør ta sikte på å avdekke helseeffekter knyttet til eksponeringen for elektromagnetiske felt og gi informasjon om eventuelle risikoforhold knyttet til slike felt både generelt og knyttet til den enkeltes helsesituasjon.

Bestemmelsen angir et krav om egnet helseundersøkelse. Undersøkelsen kan best gjennomføres i form av en helsesamtale da ingen prøver kan tas for å undersøke helseeffekter av eksponering for elektromagnetisk felt.

Til bokstav b)

Det er ikke avdekket noen kjente sykdommer som skyldes eksponering for elektromagnetisk felt, kun forbigående symptomer.