§ 26-1. Planlegging og risikovurdering av dykkeoperasjoner

Før dykkeoperasjoner igangsettes skal arbeidsgiver foreta en kartlegging av de farer og problemer dykkeren kan utsettes for. Dykkeoperasjoner skal deretter risikovurderes, planlegges, og tiltak iverksettes slik at dykkeoperasjonen kan utføres sikkert med hensyn til hvilke farer som oppdraget kan medføre for dykkeren og andre involverte arbeidstakere.
Ved risikovurderingen skal det legges vekt på alle omkringliggende forhold som kan ha betydning for dykkeoperasjonen.
Dykking med selvforsynt svømmedykkerutstyr skal ikke planlegges med dekompresjonsstopp.
Dykking dypere enn 50 meter kan bare foretas som metningsdykking i samsvar med dykkeregelverket for petroleumsvirksomheten til havs.
Ved planlegging av dykkeoperasjoner skal godkjent dykkerlege konsulteres ved behov.

Arbeidsgiver må starte med en risikovurdering for å etablere overordnede sikkerhetsprosedyrer etter forskriften § 26-2 «Sikkerhetsprosedyrer». Deretter må det utarbeides en beredskapsplan og nødprosedyrer etter forskriften § 26-3 «Beredskap». I tillegg må det utarbeides en skriftlig arbeidsinstruks for den enkelte dykkeoperasjon etter forskriften § 26-4 «Arbeidsinstruks».

Risikovurderingen må være skriftlig, se forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 siste ledd.

Risikovurderingen må omfatte alle forhold som kan innebære en fare for dykkerens helse og sikkerhet. Slike forhold kan være:

  • fare for at dykkeren kan sette seg fast.
  • mulighet for fri vei til overflaten
  • bruk av kran, taljer, vinsj eller løfteutstyr
  • dykking på eller fra objekter i bevegelse eller der det er fare for bevegelse,
  • fare for å miste oppdriftskontroll ved tap av verktøy eller utstyr,
  • fare for bevegelse av luker, propeller, fare for skade fra undertrykk eller overtrykk, samt mulighet for fallende gjenstander,
  • bruk av verktøy,
  • kjemisk og biologisk helsefare som følge av dykking i forurenset farvann, bruk av kjemikalier med mer.
  • sikt i vannet, værforhold og bølgehøyde. Dykking i strømmende vann med hastighet over 1,5 knop representerer særlige risikomomenter og vil ikke kunne sikre tilstrekkelig sikkerhet.

Tredje ledd presiserer at selvforsynt dykking (SCUBA) ikke må planlegges med dekompresjonsstopp (dekompresjonsdykk). Stopp i vann uten at dette følger av dykketabellene (sikkerhetsstopp) må forstås som dykk uten dekompresjon, det vil si direkteoppstigningsdykk.

I planleggingen av dykkeoperasjoner har også dykkevirksomhetens oppdragsgiver et ansvar der dykkingen skjer på hans anlegg eller i tilknytning til hans aktiviteter. Dette ved at oppdragsgiver må påse at dykkevirksomhetens internkontroll er i orden, og sørge for at virksomhetenes internkontroll samlet sett gir et sikkert arbeidsmiljø, se internkontrollforskriften § 6. Oppdragsgiver må sørge for at egen virksomhet eller aktivitet ikke representerer en fare for de som skal utføre arbeid med dykking. Der flere arbeidsgivere opererer på samme område må de samarbeide for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, se arbeidsmiljøloven § 2-2.

Dybdebegrensningen i fjerde ledd gjelder også for fritidsdykkerinstruktører og fritidsdykkerguider.