§ 18-8. Tiltak når en person løftes

Arbeidstakere skal kun løftes med et arbeidsutstyr og en plattform som er beregnet for å løfte personer.
Unntaksvis kan et arbeidsutstyr som ikke er beregnet til å løfte personer, brukes til dette formålet. Unntaksvise løft forutsettes å innebære liten fare, være av kortvarig karakter, og gjelde ukompliserte arbeidsoppgaver. Når arbeidstakeren befinner seg på et slikt arbeidsutstyr, skal betjeningsstedet hele tiden være bemannet. Arbeidstakeren som løftes skal ha et driftssikkert kommunikasjonsmiddel til disposisjon og kunne evakueres på en sikker måte.

At arbeidsutstyret er «beregnet for» innebærer at basismaskinen og personkurv oppfyller kravene i maskinforskriften vedlegg I nr. 6.

Videre er det krav om at en personløfter enten skal være bygd i henhold til en harmonisert standard eller være typeprøvd av et teknisk kontrollorgan, se maskinforskriften § 10 bokstav b eller c. Med personløfter menes arbeidsutstyr med arbeidsplattform eller kurv som er konstruert for å løfte eller transportere personer, og som styres fra plattformen eller kurven.

Med «unntaksvise løft» menes løft hvor arbeidsutstyr som er beregnet for løfting av gods, sjeldent benyttes til løfting av personer. Slike løft forutsettes å innebære liten fare, være av kortvarig karakter, og gjelde ukompliserte arbeidsoppgaver. Dette kan være å skifte lyskilder, kortvarig male-, renholds- og montasjeoppgaver.

Utstyr som kan brukes i en slik sammenheng er en plattform som oppfyller kravene i § 18-7.