§ 23-3. Informasjon om risiko i tilknytning til ergonomisk belastende arbeid

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og deres representanter gis nødvendig informasjon om ergonomiske risikofaktorer knyttet til tungt eller ensformig arbeid og arbeid ved dataskjerm som kan medføre helseskade, og hvordan helseskade kan unngås.
Når det er mulig skal arbeidstakerne informeres om vekt og stabilitet for gjenstander det arbeides med.
Arbeidstakerne skal informeres om de helsemessige konsekvenser av ikke å utføre arbeidet eller ikke å bruke dataskjermarbeidsplassen i samsvar med opplæring og veiledning.

For ergonomiske risikofaktorer, se forskriftens § 23-1 «Risikovurdering ved planlegging, utforming og utførelse av manuelt arbeid» og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-2 «Forebygging av skader ved ergonomisk belastende arbeid». Det følger av arbeidsmiljøloven § 4-1 at det må foretas både en enkeltvis og samlet vurdering av alle typer risikofaktorer.