§ 26-19. Fagkompetanse

Arbeidsgiver skal sørge for at den som skal utføre arbeid under vann er kvalifisert for arbeidet. Arbeidsgiver skal påse at dykkere har den nødvendige og spesifikke fagkompetanse som skal til for å utføre arbeid under vann på en sikker måte.

Kravet til fagkompetanse kommer i tillegg til kravet om dykkerbevis etter denne forskrift. Fagkompetansen må kunne dokumenteres skriftlig.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013), 14 des 2018 nr. 1976 (i kraft 1 jan 2019).

Til første ledd

Dykkerbevis klasse A og klasse B omfatter arbeidsdykking. Med fagopplæring og fagkompetanse forstås her å opparbeide ferdigheter i å utføre arbeid under vann på en forsvarlig måte. Eksempler på arbeid under vann er nevnt i kommentarene til §§ 26-20 «Dokumentert sikkerhetsopplæring – dykkerbevis klasse A» og 26-21 «Dokumentert sikkerhetsopplæring – dykkerbevis klasse B».

For dykkebevis klasse B: Klasse III i tidligere forskrift er ikke ført videre, men forutsettes erstattet med fagopplæring. Eksempler på fagopplæring som hørte innunder klasse III, er reparasjoner, boring, graving, sveising eller kutting, slamsuging, sprengning og heving av fartøy.

Til andre ledd

Når det gjelder redningsdykking, kan det i henhold til § 26-20 utføres med dykkerbevis A. Slike dykkeoperasjoner krever likevel spesiell fagkompetanse som tar hensyn til de oppgavene og farene som redningsdykkeren kan utsettes for. Fagopplæringens lengde er derfor nærmere konkretisert for slik dykking.

Virksomhetene kan selv, i samarbeid med arbeidsdykkerskole, etablere en fullverdig opplæring av redningsdykkere. Det vises til fagplan for redningsdykking som er etablert mellom arbeidsdykkerskolene og Norsk Redningsdykker Forum.

Til tredje ledd

Kompetansebeviset utstedes av den som har stått for fagopplæringen, for eksempel dykkerskolen eller virksomheten selv.