§ 3-17. Hygienetiltak ved arbeid med kjemikalier

Når arbeidstaker kan bli eksponert for kreftfremkallende, mutagene eller forplantningsskadelige kjemikalier, skal arbeidsgiver sørge for at det blir satt i verk tiltak for å sikre at:
 1. a.
  arbeidstakerne ikke spiser, drikker, bruker tobakk mv. i arbeidslokaler som kan være forurenset med kreftfremkallende, mutagene eller forplantningsskadelige kjemikalier,
 2. b.
  arbeidstakerne får informasjon om økt risiko forbundet med bruk av tobakk,
 3. d.
  privat tøy og arbeidstøy/personlig verneutstyr blir oppbevart atskilt i egne skap,
 4. e.
  arbeidstøy og personlig verneutstyr blir vasket eller renset,
 5. f.
  beholdere eller liknende som inneholder forurenset arbeidstøy/personlig verneutstyr, er tydelig merket,
 6. g.
  arbeidstøy og personlig verneutstyr som kan være forurenset med kreftfremkallende, mutagene eller forplantningsskadelige kjemikalier, ikke tas med i spiserom eller liknende, eller tas med hjem,
 7. h.
  det finnes vaskemuligheter i eller i umiddelbar nærhet av arbeidslokalet.
Omkostninger i forbindelse med tiltak i denne bestemmelsen skal ikke belastes arbeidstaker.

Til bokstav d)

I virksomheter hvor det kan være risiko for eksponering for kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier, bør det være to garderober: En garderobe for privat tøy og en garderobe for arbeidstøy og personlig verneutstyr som kan være forurenset med kreftfremkallende eller mutagene kjemikalier. Dersom det ikke er praktisk mulig med to atskilte garderober, skal hver arbeidstaker ha ett garderobeskap til privat tøy og ett til arbeidstøy og personlig verneutstyr. Se arbeidsplassforskriften § 3-4 «Garderobe».

Til bokstav h)

Med vaskemuligheter menes tilgang på håndvask og eventuelt dusj dersom risikovurderingen viser at dette er nødvendig. Se arbeidsplassforskriften § «3-6 Vaskerom».