§ 16 A-1. Risikovurdering av helsefare ved elektromagnetiske felt

Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere i hvilken utstrekning arbeidstakerne utsettes for elektromagnetisk felt og vurdere enhver risiko for deres helse og sikkerhet forbundet med elektromagnetisk felt. Vurdering og beregning eller måling av eksponering skal inngå som del av risikovurderingen.
Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til:
 1. a.
  nivå, frekvensområde og eksponeringstid i forbindelse med elektromagnetisk felt,
 2. c.
  informasjon fra produsenter av elektromagnetiske strålekilder og tilhørende arbeidsutstyr,
 3. d.
  virkninger på helsen og sikkerheten til arbeidstakere som tilhører særlig følsomme risikogrupper,
 4. e.
  enhver direkte biofysisk effekt,
 5. f.
  indirekte virkninger,
 6. g.
  tilgjengeligheten av alternativt utstyr som er konstruert for å redusere eksponeringsnivået for elektromagnetisk felt,
 7. h.
  relevant informasjon fra helseundersøkelser og annen offentlig tilgjengelig informasjon,
 8. i.
  eksponering for elektromagnetisk felt fra flere kilder og,
 9. j.
  sameksponering for felter med flere frekvenser.

Elektromagnetisk felt er definert i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 1-4 nr. 6).

Bestemmelsen danner grunnlaget for å vurdere risiko. Vurdering av tiltaks- og grenseverdi for eksponering er en del av kartleggingen og risikovurderingen. Dersom eksponeringsnivået er lavere enn gjeldende tiltaks- og grenseverdier, kan vurderingen avsluttes. For de fleste arbeidsplasser vil det være tilstrekkelig å foreta en risikovurdering i samarbeid med kompetent personale og ikke nødvendigvis foreta målinger.

Krav til beregning og måling som grunnlag for risikovurderingen fremgår av forskriften § 16 A-2.

Til andre ledd bokstav d)

Bestemmelsen omfatter gravide arbeidstakere, men det er ikke dokumentert helsefarlige effekter for gravide ved eksponering for elektromagnetisk felt.

Til andre ledd bokstav e)

Med direkte biofysisk effekt menes effekt i menneskekroppen direkte forårsaket av tilstedeværelse av elektromagnetisk felt i form av termiske effekter, som oppvarming av kroppsvev gjennom absorpsjon av energi fra det elektromagnetiske feltet, eller ikke termiske effekter som krampe, stimulering av muskler, nerver eller sanseorganer.