Arbeidsavtale

Arbeidstakere skal alltid ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig stilling. Det er ingen unntak fra denne regelen.

Det er arbeidsgivers ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale. Mange konflikter kan unngås med en tydelig arbeidsavtale som er inngått så tidlig som mulig. Arbeidstakere har rett til å få hjelp fra tillitsvalgt eller annen representant både ved utarbeidelse og endringer i arbeidsavtalen. 

Arbeidstilsynet har utarbeidet en mal for standard arbeidsavtale som dekker kravene i regelverket

Malen er tilgjengeleg på mange språk.

Når skal avtalen inngås? 

Dersom arbeidsforholdet har en varighet på mer enn en måned, skal avtalen være klar snarest mulig, og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet startet. I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned, eller ved utleie av arbeidskraft, skal skriftlig arbeidsavtal bli inngått direkte. 

Hva skal arbeidsavtalen inneholde? 

Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet. Avtalen skal som et minimum gi opplysninger om

 • navn på arbeidstaker og arbeidsgiver (identiteten til partene)
 • arbeidsplassen. Dersom det ikke eksisterer noe fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass, skal arbeidsavtalen gi opplysninger om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver. 
 • en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakeren sin tittel, stilling eller arbeidskategori
 • tidspunktet for når arbeidsforholdet begynner
 • forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, og grunnlaget for den midlertidige ansettelsen
 • eventuelle regler for prøvetid
 • arbeidstakeren sin rett til ferie og feriepenger, og reglene for fastsetting av ferietidspunkt 
 • arbeidstakeren og arbeidsgiverens frister for oppsigelse 
 • den gjeldende eller avtalte lønnen ved arbeidsforholdets start, eventuelle tillegg og andre godtgjørelser som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelser, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling
 • lengde og plassering av den avtalte arbeidstiden per dag og uke
 • lengde på pauser 
 • avtale om særlig arbeidstidsordning etter reglene om redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid osv.
 • opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtalen er inngått av parter utenfor virksomheten, skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er. 

Dersom arbeidet skal utføres i ulike perioder i løpet av året eller på uregelmessig spredde dager eller tidspunkt, skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om dette. Opplysningene må være tydelige nok til at arbeidstaker kan regne ut når han eller hun skal arbeide. Dette kan for eksempel gjøres ved at arbeidsavtalen inneholder konkrete tidspunkt for når arbeid skal utføres eller at avtalen viser til en arbeidsplan som viser når arbeidet skal gjøres.

Les om minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen i arbeidsmiljøloven § 14-6

Avtaler i strid med lovverket

Det er ikke anledning til å avtale seg bort fra loven. Dersom en arbeidsavtale inneholder forhold som er i strid med regler i lov eller forskrift, vil avtalen ikke være gyldig på disse områdene, selv om den er underskrevet av både arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Dersom det for eksempel er avtalt en kortare oppsigelsestid enn det er anledning til i samsvar med arbeidsmiljøloven, er det loven som gjelder. 

I noen tilfeller vil det være uklart om en arbeidsavtale er lovstridig. En arbeidstaker kan gjennom arbeidsavtalen for eksempel forplikte seg til å ikke ta annet arbeid i konkurrerande virksomhet. Med mindre arbeidsavtalen ikke strider direkte mot en konkret lovbestemmelse, eller blir funnet urimelig av retten, vil den være gyldig. 

Arbeidstilsynet har ikke myndighet til å ta konkret stilling til lovligheten i en arbeidsavtale. Søk eventuelt juridisk bistand, for eksempel gjennom tillitsvalt, fagforeining eller advokat. Dersom en sak ender i retten, vil domstolen kunne ta stilling til lovligheten i arbeidsavtalen. 

Dersom det ikke er inngått skriftlig arbeidsavtale

Selv om arbeidsgiver alltid skal sørge for en skriftlig arbeidsavtale, er det likevel en del arbeidstakere som jobber uten arbeidsavtale. 

Ifølge avtaleloven er en muntlig avtale like gyldig som en skriftlig. En muntlig avtale kan bli et problem dersom det oppstår uenighet om hva som faktisk ble avtalt og om det i det hele tatt ble avtalt noe.

Ofte blir det påstand mot påstand. Derfor er det både et lovkrav og en klar fordel med skriftlige arbeidsavtaler. 

Dersom det ikke er inngått en skriftlig avtale om oppsigelsestid, gjelder oppsigelsesfristene i § 15-3 i arbeidsmiljøloven. Arbeidstaker kan dermed ikke gå på dagen, og arbeidsgiver kan ikke si opp arbeidstaker på dagen, selv om de ikke har en skriftlig arbeidsavtale. 

Hva kan Arbeidstilsynet hjelpe med? 

Arbeidstilsynet kan veilede generelt i lovverket, men kan ikke ta konkret stilling til lovligheten i en skriftlig arbeidsavtale. Arbeidstilsynet kan pålegge arbeidsgiver å utarbeide en arbeidsavtale som oppfyller lovkravene. 

Se også arbeidsmiljøloven § 14-5 om krav til skriftlig arbeidsavtale


Konverter denne siden til PDF