§ 26-17. Kvalifikasjonskrav til dykkerinstruktør

Dykkerinstruktør som driver praktisk opplæring skal minst:
 1. a.
  ha samme type dykkerbevis som opplæringen tar sikte på
 2. b.
  ha minst ett års erfaring fra den aktuelle type dykking
 3. c.
  være skikket til å utøve instruksjonsarbeid
 4. d.
  ha grunnleggende kjennskap til gjeldende regelverk
 5. e.
  ha kunnskap om nødprosedyrer og beredskapstiltak.

Bestemmelsen omfatter også fritidsdykkerinstruktører, så lenge de er å regne som arbeidstakere, jf. arbeidsmiljøloven § 1-8 (1). Det vil ofte være tilfelle, f.eks. når instruktøren mottar lønn eller det ytes annen godtgjørelse for arbeidet. Bestemmelsen gjelder også fritidsdykkerinstruktører som er selvstendige oppdragstakere, jf. forskriften § 1-3 (2) bokstav c.

Med praktisk opplæring forstås instruksjon i eller under vann.

Se også forskrift om administrative ordninger § 8-3 «Krav til opplæringsvirksomhet som skal drive sikkerhetsopplæring av arbeidstakere som skal delta i arbeid under vann eller økt omgivende trykk».

 

 

.

.