§ 17-22. Begrensning i bruk av stige

Stiger skal kun brukes som atkomst.
Stiger kan unntaksvis brukes som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden, når det ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr fordi risikoen er liten, og
  1. a.
    bruken av stigen er kortvarig, eller
  2. b.
    forholdene på arbeidsplassen ikke kan endres av arbeidsgiver.
Det skal ikke brukes frittstående stiger som er høyere enn 6 meter. Frittstående kombistiger skal ikke brukes høyere enn 4 meter.

Med stige menes her anliggende stige, frittstående stige, samt mobile stiger med plattform. Med frittstående stige menes en stige som er konstruert for å kunne stå oppreist av seg selv uten annen støtte eller forankring, eksempelvis «gardintrapp » og kombistige.

Stiger skal, for å kunne omsettes lovlig i Norge, ha sertifikat i henhold til produsentforskriften kapittel 4 eller typegodkjenning utstedt av Arbeidstilsynet før 1. juli 2016. Produkter med sertifikat er testet og godkjent i henhold til relevant standard av et akkreditert sertifiseringsorgan. Standardene angir kun minimumskrav til produktene og et sertifikat gir derfor ingen garanti for at produktet tåler enhver bruk eller belastning. Dette innebærer at arbeidsgiver, i tillegg til å påse at arbeidsutstyret er lovlig omsatt, må velge arbeidsutstyr som er egnet for arbeidsoppgavene som skal utføres og tåler de belastninger som det vil bli utsatt for slik at sikkerheten ivaretas både med hensyn til ulykkesfare og ergonomiske belastninger, se forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-3.  Det samme gjelder dersom arbeidsgiver velger å benytte arbeidsbukker.

Vilkårene for at stige kan brukes som atkomst er ikke eksakt angitt i bestemmelsen, og må skjønnsmessig vurderes i det enkelte tilfelle med tanke på hensiktsmessighet, varighet eller om det er fysiske forhold på arbeidsplassen som gjør at stige må benyttes.

«Kortvarig arbeid» vil eksempelvis kunne omfatte inspeksjon av bygning eller konstruksjon.

Med «forholdene på arbeidsplassen ikke kan endres av arbeidsgiver» menes de fysiske forholdene. I denne vurderingen må hensynet til helse og sikkerhet veie tyngst.