§ 31-3. Register over arbeidstakere eksponert for biologiske faktorer

Arbeidsgiver skal føre register over arbeidstakere som er eller har vært eksponert for biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3 eller 4 og biologiske faktorer som har anmerkningen D, jf. forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 6-1. Registeret skal inneholde opplysninger om navn, fødselsnummer og den type arbeid som er utført og om mulig den biologiske faktor arbeidstakerne har vært eksponert for. Registeret skal også inneholde opplysninger om eksponeringer i forbindelse med eventuelle ulykker og uhell.
Register skal oppbevares i minst 10 år etter at eksponeringen er opphørt.
I følgende tilfeller skal registeret oppbevares i inntil 40 år etter den siste kjente eksponering som kan medføre infeksjon:
 1. a.
  med biologiske faktorer som er kjent for å kunne fremkalle vedvarende eller skjulte infeksjoner,
 2. b.
  som på bakgrunn av den nåværende viten ikke kan påvises før sykdommen bryter ut mange år senere,
 3. c.
  som har en særlig lang inkubasjonstid før sykdommen bryter ut,
 4. d.
  som medfører en sykdom som av og til blusser opp igjen over en lengre periode til tross for behandling eller
 5. e.
  som kan medføre alvorlige følgesykdommer på lang sikt.
Register over eksponerte arbeidstakere skal stilles til rådighet for Arbeidstilsynet i tilfelle virksomheten innstilles.

Se kommentarer til forskriftens § 31-1 «Register over arbeidstakere utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly» , som også vil gjelde eksponering for biologiske faktorer.