§ 3-19. Forbud mot arbeid med spesielle kjemikalier

Produksjon, fremstilling eller bruk av følgende kreftfremkallende kjemikalier er forbudt:

  • a. 2-naftylamin og salt av 2-naftylamin (CAS-nr. 91-59-8)
  • b. 4-aminobifenyl og salt av 4-aminobifenyl (CAS-nr. 92-67-1)
  • c. benzidin og salt av benzidin (CAS-nr. 92-87-5)
  • d. 4-nitrobifenyl (CAS-nr. 92-93-3).

Forbudet i første ledd gjelder ikke dersom det kjemiske stoffet er tilstede i et stoff eller i en stoffblanding som forurensning eller biprodukt eller som del av avfallsstoff, forutsatt at konsentrasjonen ikke er høyere enn 0,1 vektprosent.

Forbudet i første ledd gjelder heller ikke dersom kjemikaliene:

  • a. anvendes i vitenskapelig forsknings- og forsøksøyemed, her medregnet analyser
  • b. inngår i arbeidsoperasjoner som har til formål å fjerne kjemikalier som er biprodukter eller avfallsprodukter
  • c. benyttes i produksjon av de forbudte kjemikaliene som er nevnt i første ledd som mellomprodukter og ved slik bruk av dem.

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker ikke blir eksponert for stoffer som nevnt i første ledd ved tiltak som sikrer at produksjonen og bruken av stoffene finner sted i et lukket system der stoffene ikke kan fjernes, med mindre det er nødvendig for å kontrollere prosessen eller vedlikeholde systemet.

CAS-nummer står for «Chemical Abstract Service» og er et internasjonalt anerkjent identifikasjonsnummer for kjemikalier.