§ 26-10. Innhold i søknad om samtykke ved forsøksdykking

Søknaden skal inneholde:
 1. a.
  angivelse av formålet med dykkeoperasjonen
 2. b.
  opplysninger om hvilke aktiviteter som ønskes gjennomført
 3. c.
  angivelse av sted for dykkeoperasjonen
 4. d.
  angivelse av når dykkeoperasjonen skal gjennomføres
 5. e.
  kartlegging av farer og vurdering av risiko, og planer og tiltak for å redusere risikoforholdene
 6. f.
  en beskrivelse av rutiner som skal etableres for å sikre at dykkeoperasjonen utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter
 7. g.
  en beskrivelse av arbeidstakernes kvalifikasjoner og det utstyret som planlegges benyttet for å sikre forsvarlig gjennomføring av forsøksdykkeoperasjonen
 8. h.
  dokumentasjon på gyldig helseerklæring for den som skal oppholde seg under vannflaten eller i økt omgivende trykk
 9. i.
  erklæring fra arbeidsgiver om at deltakerne i dykkeoperasjonen har nødvendig kompetanse
 10. j.
  dokumentasjon på at det er etablert kontakt med godkjent dykkerlege som skal være i beredskap under dykkeoperasjonen
 11. k.
  uttalelse om søknaden fra verneombudet eller, hvis virksomheten ikke har verneombud, en representant for arbeidstakerne
 12. l.
  erklæring fra arbeidsgiver om at nødvendig førstehjelpsutstyr vil være tilgjengelig
 13. m.
  erklæring fra arbeidsgiver om at alt utstyr som vil være i bruk under dykkeoperasjonen er kontrollert innen dykkeoperasjonen. Kontrollen skal dokumenteres skriftlig
 14. n.
  beredskapsplan for eventuelle ulykkes- og faresituasjoner
 15. o.
  en samlet oversikt over eventuelle dispensasjonssøknader som er aktuelle ved dykkeoperasjonen
 16. p.
  godkjenning fra Regional komité for medisinsk forskningsetikk.