§ 4-3. Tillatelse fra Arbeidstilsynet til arbeid med asbest

Virksomheter som skal utføre rivings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid av asbestholdig materiale, skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet.

Søknad om slik tillatelse skal inneholde opplysninger om:

  • a. hvordan arbeidet vil bli organisert,
  • b. hvilke metoder som skal benyttes,
  • c. hvilke vernetiltak som vil bli iverksatt,
  • d. opplæring av arbeidstakerne,
  • e. helseundersøkelser av arbeidstakerne og
  • f. virksomhetens erfaring med slikt arbeid.

Instruksen i henhold til § 4-6 skal vedlegges søknaden.

Før søknaden sendes til Arbeidstilsynet, skal verneombud, arbeidsmiljøutvalget og verne- og helsepersonalet ved den virksomheten som skal foreta arbeidet bli forelagt søknaden til uttalelse.

Dersom en virksomhet som har fått tillatelse til å arbeide med asbest ikke utfører arbeidet forsvarlig, eller på annen måte handler i strid med forskriften, kan Arbeidstilsynet trekke tillatelsen tilbake.

0 Endret ved forskrift 22 des 2014 nr. 1894 (i kraft 1 jan 2015).