§ 4-2. Unntak fra forbud om arbeid med asbest

Unntatt fra forbudet i § 4-1 er:

  • a. riving, reparasjon og vedlikehold av asbestholdig materiale, herunder håndtering av asbestholdig avfall fra slikt arbeid. Asbestholdig materiale skal som hovedregel fjernes, men forsegling, innkapsling og innbygging kan i enkelte tilfeller tillates. I slike tilfeller må løsningen på en effektiv og sikker måte totalt forhindre spredning av asbestfibre, og ikke innebære inngrep i det asbestholdige materialet.
  • b. bryting og bearbeiding av bergarter som inneholder høyst 1 vektprosent asbest,
  • c. prøvetaking og analysering for å fastslå om et bestemt materiale inneholder asbest.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013), 15 des 2021 nr. 3598 (i kraft 1 jan 2022).

Til bokstav a:

Alt asbestholdig materiale skal som hovedregel fjernes. Bokstav a er et unntak fra hovedregelen, og åpner for at asbest kan forsegles, innkapsles eller bygges inn. Terskelen for å tillate forsegling mv. er høy jf. ordlyden “totalt forhindre spredning”. Formålet med bestemmelsen er å tydeliggjøre at forseglingen, innkapslingen eller innbyggingen ikke kan gjennomføres på en slik måte at forvitring kan medføre at asbestfibre senere kan komme ut i arbeidslokalene.

Asbestmaterialer som allerede er forvitret eller skadet, og dermed kan avgi fibre, er ikke egnet for forsegling, innkapsling og innbygging.