§ 4-2. Unntak fra forbud om arbeid med asbest

Unntatt fra forbudet i § 4-1 er:

  • a. riving, reparasjon og vedlikehold av asbestholdig materiale, herunder håndtering av asbestholdig avfall fra slikt arbeid,
  • b. bryting og bearbeiding av bergarter som inneholder høyst 1 vektprosent asbest,
  • c. prøvetaking og analysering for å fastslå om et bestemt materiale inneholder asbest.

0 Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1373 (i kraft 1 jan 2013).