§ 27-1. Forundersøkelse ved bergarbeid

Før arbeidet påbegynnes, skal geologiske, bergtekniske og andre forhold undersøkes i det omfang som er nødvendig for at arbeidet kan utføres på en sikker måte.

Forundersøkelse utføres for å gi opplysninger om grenser mellom jord og berg, bergarter, bergartsgrenser, sprekkesystem, spenningsforhold, lagdeling og liknende i bergmassivet. Også opplysninger om vannføring, om fjellet inneholder kvarts eller alunskifer samt granitter som generelt har høy konsentrasjon av radon er viktig å undersøke. Radon har liten evne til å binde seg til faste stoffer og kan derfor lett frigjøres til luft fra bergarter i grunnen. Radon stiger opp fra bakken og kan oppkonsentreres i luften inne i bergrom, tunneler og gruver. Radioaktivitet er derfor viktig for prosjekteringen, slik at det kan treffes nødvendige tiltak for å redusere eksponering til et så lavt nivå som mulig, og hindre ulykker under utdrivningen og senere bruk av anlegget.

Forundersøkelsen er også viktig for å sikre at tipper eller fyllplasser for stein og jordmasser, avfallshauger, sedimenteringsbassenger og liknende er stabile.