§ 27-21. Beskyttelse mot eksplosjonsfare ved bergarbeid

Alle nødvendige tiltak skal treffes for å bekjempe forekomst og forebygge dannelse av eksplosiv atmosfære.

I områder der det er eksplosjonsfare skal alle nødvendige tiltak treffes for å hindre at eksplosiv luft antennes.

0 Endret ved forskrift 19 juni 2020 nr. 1266 (i kraft 1 juli 2020, tidligere § 27-20).

Til fjerde ledd

I berg med svovelkis kan det dannes kisstøv. Under sprengning er det fare for antenning (eksplosjon). HMS-planen må på grunnlag av risikovurdering omfatte nødvendige forebyggende tiltak.