§ 26-47. Meldeplikt

Virksomhet som utfører dykkeoperasjoner skal sende melding til Arbeidstilsynet med følgende opplysninger:
 1. a.
  foretaksnavn,
 2. b.
  organisasjonsnummer,
 3. c.
  kontaktinformasjon,
 4. d.
  hvilken type dykkearbeid som utføres,
 5. e.
  navn og kontaktinformasjon til dykkerlege som medvirker ved utarbeidelse og vedlikehold av virksomhetens sikkerhetsprosedyrer og beredskapsplaner, og
 6. f.
  navn og registreringsnummer på eventuelle dykkefartøy.
Virksomheten plikter å sende ny melding innen fem år ved fortsatt drift. Ved endring av opplysninger i første ledd plikter virksomheten å melde fra om dette.

Bestemmelsen gir meldeplikt for virksomheter som har dykking som aktivitet.

På grunn av risikoforholdene i bransjen er det behov for en oversikt over aktive virksomheter, slik at Arbeidstilsynet kan følge opp med tilsyn og å nå frem med informasjon og veiledning. En slik oversikt gir også bedre mulighet for organisering og kommunikasjon innen bransjen.

Også enkeltpersonforetak må melde seg. Etter forskrift om administrative ordninger § 1-2 gjelder forskriften også virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.

Meldeplikten gjelder for alle virksomheter som driver med dykking, selv om dette skjer sjelden og virksomheten har andre typer arbeid som hovedaktivitet. Virksomheter som kun driver med utdanningsvirksomhet, for eksempel fritidsdykkeropplæring eller utelukkende dykkelederopplæring er også pålagt meldeplikt.

Virksomheten har ansvaret for å sende ny melding innen fem år, hvis de fortsatt driver med dykking.