§ 4-4. Melding om arbeid med asbest til Arbeidstilsynet

Arbeidsgiveren skal sende melding til Arbeidstilsynet om arbeid med asbest eller asbestholdig materiale. Meldingen skal sendes før arbeidet påbegynnes. Ved rivings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid, skal meldingen sendes i god tid og senest en uke før arbeidet påbegynnes.

Meldingen skal minst inneholde en kortfattet oversikt over:

  • a. arbeidsstedets beliggenhet,
  • b. typer og mengder asbest og asbestholdig materiale som brukes eller håndteres,
  • c. aktiviteter og metoder som inngår i arbeidet,
  • d. antall berørte arbeidstakere, og hvilken opplæring arbeidstakerne har gjennomgått,
  • e. dato for arbeidets igangsettelse og arbeidets varighet,
  • f. tiltak som er iverksatt for å begrense arbeidstakernes eksponering for asbest.

Det skal benyttes skjema fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet.

Arbeidstakerne og deres representanter skal ha tilgang til meldingen.

Dersom det er sannsynlig at endringer i arbeidsforholdene vil føre til en vesentlig økning i eksponeringen for støv med asbestfibre, skal arbeidsgiveren sende inn ny melding.