§ 20-11. Tilsyn med høytrykkspyleanlegg

Arbeidsgiver skal utpeke en person med god kunnskap om og erfaring med høytrykkspyleanlegg til å føre tilsyn med drift og vedlikehold av anlegget.

For at arbeidsgiveren skal sikre at ettersynet av anlegget blir tilstrekkelig fulgt opp, må arbeidsgiveren sørge for at en person har ettersyn som spesiell oppgave. Se forskriftens § 12-2 «Krav til kompetanse for den som utfører montering, kontroll og vedlikehold av arbeidsutstyr».

For regelmessig ettersyn av anlegget bør personen først og fremst ha satt seg inn i og forstått anleggets dokumentasjon om bruk og vedlikehold. I tillegg bør vedkommende gis nødvendig opplæring for eksempel gjennom kurs hos leverandør av anlegget eller andre. Brukshyppigheten og anleggets omfang, som størrelse, utstyr, type strålinnretning osv., bør være retningsgivende for hvor omfattende opplæring som er nødvendig.

Arbeidsgiveren vil ha ansvaret for at denne personen er tilstrekkelig kvalifisert for dette arbeidet.

Har ikke virksomheten personell med tilstrekkelig kunnskap og erfaring for tilsyn av anlegget, kan tilsynet utføres av andre utenfor virksomheten. Enkelte leverandører tilbyr serviceavtaler for det leverte anlegget.