§ 4-8. Målinger av asbestfibre

Dersom risikovurderingen viser at det er nødvendig for å sikre at grenseverdien overholdes, skal det foretas regelmessige målinger av asbestfibre i luften på arbeidsplassen. Dette gjelder ikke ved arbeid der arbeidstakerne bruker verneklær og åndedrettsvern i henhold til § 4-15.

Prøvetakingen skal være representativ for arbeidstakernes individuelle eksponering for støv med asbestfiber.

Prøvetakingen skal foretas i samråd med arbeidstakerne eller deres representanter i virksomheten.

Prøvetakingen skal vare tilstrekkelig lenge slik at en representativ eksponering kan fastsettes for en referanseperiode på åtte timer.

Fibertelling skal utføres ved hjelp av et lysmikroskop med fasekontrast i samsvar med metoden anbefalt av Verdens helseorganisasjon i 1997 eller etter en annen metode som gir tilsvarende resultater.

Prøvetakingen og fibertellingen skal foretas av kompetente personer.

Arbeidsgiveren skal føre protokoll over fibermålingene.

Arbeidstakerne og deres representanter skal informeres om resultatene av målingene og forklaring på hva resultatene betyr.

Det trengs representative prøver for å påvise asbest i et materiale. Det er som regel nok med én prøve fra homogene materialer. Fra heterogene materialer må det tas flere prøver fra forskjellige steder. Eksempler på heterogene materialer er materialer som består av flere lag, eller som har vært reparert. Prøvens størrelse bør være på 3–5 cm3 og gå igjennom hele materialets tykkelse.