§ 16 A-4. Informasjon om risiko i tilknytning til elektromagnetisk felt

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og verneombudet får løpende informasjon om:

  • a. risikovurderingen som er foretatt og de tiltak som er iverksatt
  • b. tiltaks- og grenseverdiene for eksponering
  • c. vurdering, beregning og måling etter § 16 A-2
  • d. hvordan helseskadelige virkninger av eksponering oppdages og rapporteres
  • e. under hvilke vilkår arbeidstakerne har rett til helseundersøkelse og formålet med undersøkelsen
  • f. mulig helsefare som elektromagnetisk felt kan medføre
  • g. muligheten for forbigående symptomer og fornemmelser knyttet til virkninger i nervesystemet
  • h. arbeidstakere som er utsatt for særlig risiko.

0 Tilføyd ved forskrift 21 juni 2016 nr. 761 (i kraft 1 juli 2016).