§ 16 A-4. Informasjon om risiko i tilknytning til elektromagnetisk felt

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne og verneombudet får løpende informasjon om:
 1. a.
  risikovurderingen som er foretatt og de tiltak som er iverksatt
 2. b.
  tiltaks- og grenseverdiene for eksponering
 3. c.
  vurdering, beregning og måling etter § 16 A-2
 4. d.
  hvordan helseskadelige virkninger av eksponering oppdages og rapporteres
 5. e.
  under hvilke vilkår arbeidstakerne har rett til helseundersøkelse og formålet med undersøkelsen
 6. f.
  mulig helsefare som elektromagnetisk felt kan medføre
 7. g.
  muligheten for forbigående symptomer og fornemmelser knyttet til virkninger i nervesystemet
 8. h.
  arbeidstakere som er utsatt for særlig risiko.