Innkvartering av arbeidstakere

Når arbeidsgiver tilbyr innkvartering for arbeidstakerne sine, stilles det visse krav til lokalene. For lokaler som tilbys arbeidstakere som skal være i karantene eller isolasjon, er det tilleggskrav.

Hvilke krav gjelder? 

Arbeidsgiver må også sørge for å følge krav til grunnleggende smittevern.

Smitteverntiltak ved innkvartering

Arbeidsgiver må vurdere smitterisiko i innkvarteringen og sørge for relevante smitteverntiltak:

Arbeidsgiver må risikovurdere smitte, utarbeide rutiner og legge til rette tiltak som sikrer generelt smittevern:

 • arbeidstakerne må få informasjon om hvordan de skal ivareta personlig grunnleggende hygiene og har nødvendig utstyr tilgjengelig (håndvask, hostehygiene, bruk engangspapir o.l.)
 • utlufting av fellesområder
 • rengjøring av kontaktflater, spesielt i fellesområdene bad og kjøkken 
 • vask kjøkkenutstyr i oppvaskmaskin på maksimum temperatur

Ved større smitteutbrudd på arbeidsplassen må arbeidsgiver vurdere ytterligere smitteverntiltak i samarbeid med lokale helsemyndigheter.

Arbeidsgiver må ha rutiner og innføre tiltak for arbeidstakere som har fått symptomer smittsomme sykdommer. I rutinene til virksomheten bør det stå hva syke arbeidstakere skal gjøre.

Personer med symptomer skal unngå kontakt med andre og bør følges opp av helsevesenet så raskt som mulig. Helsevesenet vil gi råd om nødvendige smitteverntiltak. Arbeidstakerne skal ikke gå på jobb, må holde seg isolert i innkvarteringen og skal ikke bruke fellesarealer.

Korona

I tillegg til rådene for generelle smittsomme sykdommer, må arbeidsgiverne ha rutiner og tiltak som gjelder spesifikt for covid-19. I rutinene til virksomheten bør det stå hva covid-19-syke arbeidstakere skal gjøre. 

Personer med symptomer må unngå kontakt med andre.

Les mer om symptomer på covid-19 (helsenorge.no).

Arbeidstakerne skal få opplæring i smitteverntiltakene på et språk de forstår. Tiltakene bør gå fram av husordensreglene.

Krav til innkvartering for arbeidstakere i karantene eller isolasjon

Arbeidstakere i innreisekarantene eller isolasjon skal ha

 • enerom med tv og internett
 • eget bad
 • eget kjøkken eller matservering
 • mulighet til å unngå nærkontakt med andre

Hvis innkvarteringen ikke har tv, kan innkvarteringen ha pc eller nettbrett med likeverdig funksjon og tilbud som en tv. 

Arbeidsgiver kan spørre arbeidstakere som kommer fra og via land med karanteneplikt etter covid-19-forskriften vedlegg A (lovdata.no), om de har tatt koronavaksine for å finne ut hvilken type innkvartering arbeidstakeren skal ha.

Dersom arbeidstaker ikke er fullvaksinert eller ikke har gjennomgått covid-19 de siste 6 månedene, må innkvarteringen fylle kravene til innkvartering for arbeidstakere i karantene eller isolasjon. Hva skal til for at arbeidsgiver kan spørre om vaksinasjonsstatus?

Arbeidsgiver må også ivareta:

Arbeidsgiver må også ha rutiner eller tiltak for arbeidstakere som er i innreisekarantene. Dersom arbeidstakere i innreisekarantene utvikler symptomer på covid-19, skal de teste seg.

Les mer om innreisekarantene (helsenorge.no).

Ektefeller, samboere eller deres felles barn som bor sammen i hjemlandet og reiser sammen til Norge, er unntatt kravet om enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.

Arbeidsgiver må kunne dokumentere at arbeidstakerne faktisk bor sammen i hjemlandet. 

Hvem må søke om å få forhåndsgodkjent innkvarteringen?

Arbeids- eller oppdragsgiver må sørge for egnet oppholdssted som er godkjent av Arbeidstilsynet, dersom arbeids- eller oppdragstakerne kommer fra land utenfor EØS og skal jobbe

 • i grøntnæringen, eller
 • med arbeid som er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter

Skal arbeids- eller oppdragstakerne jobbe i grøntnæringen, må arbeids- eller oppdragsgiveren også ha søkt Landbruksdirektoratet og fått godkjent unntak fra innreiserestriksjoner (landbruksdirektoratet.no).

Skal arbeids- eller oppdragstakerne jobbe med arbeid som er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter, må arbeids- eller oppdragsgiveren også ha søkt Sjøfartsdirektoratet og fått godkjent unntak fra innreiserestriksjoner (sdir.no).

Krav til ordinær innkvartering

Når arbeidstakere ikke er i innreisekarantene eller isolasjon, kan de bo i ordinær innkvartering. 

Innkvarteringen skal alltid være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Ordinær innkvartering skal ha

 • soverom med vindu som kan åpnes
 • oppholdsrom med stoler, sofa og som hovedregel tv eller internett. Hvis soverommet er stort, kan kravet om areal til avslapping bli ivaretatt på soverommet. Hvis soverommet er lite, stiller regelverket krav om separat oppholdsrom. 
 • garderobe eller skap til oppbevaring av tøy
 • tilgang på bad og toalett. Det skal være minst ett låsbart toalett og én låsbar dusj per 4–5 arbeidstakere.
 • vaskerom med vaskemaskin og tørkemuligheter for klær
 • spiserom med mulighet for matlaging, spiseplass, spisebord og stoler
 • tilgang til nødvendig renholdsutstyr

Når arbeidsgivere skal ta stilling til om innkvarteringen holder mål, må arbeidsgiver legge vekt på behovet for at innkvarteringen holdes ren og ryddig, mulighet til privatliv og verdighet ut fra antall arbeidstakere.

Regelverket legger vekt på blant annet disse momentene:

 • boligens størrelse og innredning
 • brannsikkerhet
 • tilfredsstillende ventilasjon
 • at boligen er dimensjonert for antallet personer som bor der
 • at boligen ikke skal ha sopp, råte, fuktskader eller lignende
 • at standarden i boligen skal være i tråd med den teknologiske og sosiale samfunnsutviklingen

Enkeltrom ved langvarig opphold

Arbeidstakere skal som hovedregel innkvarteres i enkeltrom. Dette gjelder særlig når arbeidstakerne skal bo på stedet i lengre perioder.

Soverom bør være plassert slik at arbeidstakerne blir minst mulig forstyrret. Rommet bør ikke ha gjennomgang til andre rom. Muligheten for å få hvilt tilstrekkelig er viktig for restitusjon. Dette har direkte betydning for arbeidstakernes helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Hensynet til privatliv er også viktig. Hvile og privatliv er vanskelig å oppnå hvis man ikke har et sted å trekke seg tilbake til. Hensynet til privatliv er vanligvis ikke godt nok ivaretatt om arbeidstaker disponerer rommet alene bare deler av døgnet.

Dobbeltrom ved kortvarig opphold

Ved kortvarig opphold, kan arbeidstakere bo i dobbeltrom. Dobbeltrommet må være stort nok og ha tilstøtende oppholdsrom.

Flermannsrom for sesongarbeidere i jordbruk

Krav til enkelt- eller dobbeltsoverom gjelder ikke for sesongarbeidere innen jordbruk, der inntil fire arbeidstakere kan innkvarteres på samme soverom. Soverommet må uansett være stort nok for antallet personer og ha tilstøtende oppholdsrom. Varigheten på slik innkvartering er inntil 10 uker.

Elektriske anlegg, brannvarslere og brannslokkingsutstyr skal oppfylle kravene i forskrift om brannforebygging. Det elektriske anlegget må være dimensjonert for antall arbeidstakere og bruken av elektronisk utstyr.

Innkvarteringen må ha rømningsveier og nødutganger. Når vindu ikke kan brukes som rømningsvei, må det være to alternative rømningsveier fra hvilerom og soverom.

Når flere arbeidstakere deler innkvartering, skal arbeidsgiver og arbeidstakere utarbeide husordensregler sammen.

Husordensreglene bør inneholde informasjon om

 • fordeling av oppgaver
 • renhold, smittevern og ryddighet
 • vasketider for klær
 • matlaging
 • alkohol
 • røyking
 • tider for når det skal være ro
 • mulighet for å ha gjester 

Listen over er ikke fullstendig og må tilpasses behovene i den enkelte innkvarteringen. Arbeidstilsynet kan etter en konkret vurdering gi pålegg om at det skal utarbeides husordensregler.

Når arbeidsgiver eier eller leier en bolig og stiller denne til rådighet, eventuelt tilbyr eller organiserer innkvartering, må innkvarteringen oppfylle kravene. Kravene gjelder uavhengig av om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som betaler for innkvarteringen.

Reglene gjelder ikke hvis arbeidsgiver kun formidler kontakt med én eller flere utleiere. Dersom arbeidsgiver bistår arbeidstaker med å skaffe innkvartering, og leieforholdet er mellom utleier og arbeidstaker, må Arbeidstilsynet vurdere om innkvarteringen kan sies å bli stilt til rådighet av arbeidsgiver. For at arbeidsgiver skal ha eller ta ansvar for innkvarteringen, må hun eller han ha en viss tilknytning til innkvarteringen eller til utleieren.

Arbeidsgiver som sørger for at arbeidstakerne har et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden etter covid-19-forskriften, har også ansvar for at innkvarteringen er forsvarlig.

Arbeidstilsynets rett til å kontrollere innkvarteringen

Arbeidstilsynet skal til enhver tid ha uhindret adgang til ethvert sted som omfattes av loven. Dette gjelder også innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet.

Hvis arbeidsgiver er bundet av tariffavtale, kan det komme ytterligere krav til innkvarteringen – ut over lovens krav. Arbeidstilsynet fører ikke tilsyn etter tariffavtalene.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at kravet til innkvartering er oppfylt og at innkvarteringen er fullt forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt. I slike tilsyn samarbeider Arbeidstilsynet ofte med etater som brannvesenet og andre kommunale myndigheter.

Les mer om hvordan vi gjennomfører tilsyn

Regelverk om innkvartering

Les om krav til det fysiske arbeidsmiljøet i arbeidsmiljøloven § 4-4 (4)

Les om krav til personalrom, rom for renholdsutstyr, førstehjelpsrom og førstehjelpsutstyr i arbeidsplassforskriften kap. 3

Les om utbetaling av lønn og feriepenger i arbeidsmiljøloven § 14-15 (2) bokstav c

Les covid-19-forskriften (lovdata.no)


Konverter denne siden til PDF