§ 16 A-2. Vurdering og beregning eller måling av elektromagnetisk felt som grunnlag for risikovurderingen

Arbeidsgiver skal vurdere og om nødvendig måle eller beregne nivåene av elektromagnetisk felt som arbeidstakerne kan utsettes for.
Vurderingen og beregningen eller målingen skal planlegges og utføres av personell med relevant kompetanse og gjentas med passende intervall. Ny vurdering skal gjøres ved endringer som påvirker eksponeringen av de ansatte, om nødvendig må nye beregninger eller målinger utføres.

Beregning eller måling vil være aktuelt dersom det er grunnlag for å anta at arbeidstakerne kan bli eksponert for elektromagnetisk felt over tiltaks- og grenseverdiene i forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 4-3. Dersom overholdelse av grenseverdiene ikke kan fastslås pålitelig ut fra lett tilgjengelige opplysninger, skal vurderingen av eksponeringen foretas på grunnlag av målinger eller beregninger. I så fall skal det ved vurderingen tas hensyn til unøyaktigheter i målingen eller beregningen.

Målingene skal utføres av personell som har utdannelse og erfaring innen fagområdet. Personalet må kunne foreta målinger og beregninger og vurdere resultatene for deretter å kunne gi praktiske råd om tiltak. I de fleste virksomheter finnes bare trivielle kilder for elektromagnetisk felt, og disse utgjør lavfrekvente felt slik at eksponering fra disse kildene er så lav at de ikke gir kjente helseeffekter.