§ 26-2. Sikkerhetsprosedyrer

Arbeidsgiver skal på bakgrunn av en risikovurdering utarbeide sikkerhetsprosedyrer for sikker dykking, jf. § 26-1. Prosedyrene skal vise til de dykketabeller og behandlingstabeller som benyttes.
Arbeidsgiver skal sørge for at de arbeidstakere som deltar i dykkeoperasjoner har god kjennskap til de prosedyrer som skal nyttes ved dykkingen.

På bakgrunn av en risikovurdering må det utarbeides skriftlige sikkerhetsprosedyrer som gjelder for alle arbeidsoppdrag. Arbeidsgiveren må benytte godkjent dykkerlege til å gi råd om fysiologiske, medisinske og hygieniske faktorer av betydning for dykkerens helse og sikkerhet.

Hele dykkerteamet må være kjent med prosedyrene. Informasjonen må være på et språk som arbeidstakerne forstår, se forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 9-1 med kommentarer.

Se forskriften her § 26-35 «Dokumentasjon».