§ 16 A-6. Særskilte tiltak mot eksponering for elektromagnetisk felt ved overskridelse av grenseverdiene

Dersom risikovurderingen viser at grenseverdiene for eksponering overskrides, skal arbeidsgiver straks sette i verk tiltak som bringer eksponeringsnivået under grenseverdiene. For å unngå fremtidige overskridelser av grenseverdiene skal arbeidsgiver kartlegge årsakene til at grenseverdiene er overskredet.
Tilføyd ved forskrift 21 juni 2016 nr. 761 (i kraft 1 juli 2016).

Eksponeringen må søkes redusert etter prinsippene i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 «Planlegging og tilrettelegging av arbeidet» og forskriften her § 16 A-5 «Tiltak mot eksponering for elektromagnetisk felt».