§ 20-9. Vedlikehold, daglig og periodisk ettersyn av høytrykkspyleutstyr

Reparasjon og utskifting av koplinger skal bare utføres med spesialutstyr og av kompetent personell, fortrinnsvis slangeleverandør eller leverandør av anlegget.
Oppdages feil ved en sikkerhetsventil skal anlegget ikke tas i bruk før ventil eller de aktuelle delene er skiftet ut eller reparert.
Reparasjon, regulering og plombering skal bare foretas av leverandør eller andre med nødvendig kompetanse for dette.
Før utstyret tas i bruk skal slanger og slangeforbindelser kontrolleres.
Slanger eller forbindelser som viser tegn til lekkasje, betydelig slitasje eller annen skade skal straks skiftes ut.
Stråleinnretning skal ha regelmessig ettersyn i samsvar med bruksanvisningen.
Alle tilgjengelige elektriske komponenter skal etterses for mulig slitasje og skader.
Utløserventil skal kontrolleres regelmessig om den stenger slik den skal når avtrekker eller pedal slippes.
Sikkerhetsventiler skal prøves regelmessig.
Det skal påses at arbeidstrykk for slangene er riktig tilpasset maksimalt arbeidstrykk for pumpeaggregatet.
Stråleinnretning skal prøves og kontrolleres minimum hver 12. måned av person med nødvendig kunnskap om og erfaring med slike anlegg.

Regelmessig ettersyn vil avhenge av hvor ofte og hvor mye utstyret brukes. Det må etableres rutiner som ivaretar at anlegget ikke tas i bruk etter at eventuelle feil er oppdaget, for å forhindre skade.

Personen som skal utføre prøving av anlegget minimum hver tolvte måned, bør ha nødvendig grunnleggende materialkunnskaper, samt kjenne til hvilke feil eller skader som kan oppstå ved høytrykksanlegg av den aktuelle typen. Denne personen bør i tillegg ha god kjennskap til bruk av anlegg og utstyr og ha satt seg inn i anleggets dokumentasjon og nødvendige tekniske spesifikasjoner.

Se for øvrig forskriftens § 12-8 første ledd for krav om vedlikeholdsjournal.