§ 8-7. Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr

Sakkyndig virksomhet skal kontrollere at arbeidsutstyret er i samsvar med kravene til arbeidsutstyr i forskrift om utførelse av arbeid § 10-6, og er fullt forsvarlig montert, oppstilt og vedlikeholdt.

Den sakkyndige kontroll skal særlig omfatte:

  • a) kontroll av de deler av arbeidsutstyret som har betydning for sikkerheten og arbeidsmiljøet og som vil være utsatt for slitasje, sprekker, skader, korrosjon og lignende,
  • b) funksjonskontroll med passende last,
  • c) kontroll av verneinnretninger,
  • d) kontroll av at de instruksjoner for bruk, drift og vedlikehold som er av betydning for sikkerheten, er tilstede.

Sakkyndig virksomhet skal dokumentere kontrollen og attestere at det er fullt forsvarlig å bruke arbeidsutstyret.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1375 (i kraft 1 jan 2013, tidligere § 8-5), 22 des 2014 nr. 1883 (i kraft 1 jan 2015), 22 des 2016 nr. 1859 (i kraft 1 jan 2017).

Arbeidsgiveren er ansvarlig for at det blir foretatt sakkyndig kontroll i tråd med krav i forskrift om utførelse av arbeid kapittel 13. Den sakkyndige virksomheten utfører kontrollen på vegne av arbeidsgiveren.

Det vises til Arbeidstilsynets «Normer for kontrollomfang» for en nærmere beskrivelse av hvordan sakkyndig kontroll skal gjennomføres, se temaside om sakkyndig kontroll.

Til andre ledd bokstav b

Hva som menes med «funksjonskontroll med passende last» må fremgå av maskinens bruksanvisning. Alternativt kan dette bestemmes ut fra gjeldende standarder for kontroll, som for eksempel ISO 9927 for kontroll av kraner. Hvor det ikke finnes angivelse av «passende last» i bruksanvisning eller aktuelle standarder som kan brukes for å beregne «passende last», må beregningen av «passende last» foretas av sakkyndig virksomhet som er sertifisert som S1. Kravene til kvalifikasjoner hos sakkyndig virksomhet er konkretisert i «Tilleggskriterier for sakkyndig virksomhet», se temaside om sertifiseringsordningen for arbeidsutstyr.

Til tredje ledd

Dokumentasjonen av sakkyndig kontroll må være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og eventuelle andre sakkyndige virksomheter som måtte få befatning med utstyret, se forskrift om utførelse av arbeid § 13-4. Verneombudet bør også ha tilgang til attestene fra siste sakkyndige kontroll, for å kunne utføre sine oppgaver, jf. aml. § 6-2 andre ledd bokstav a.