§ 8-6. Krav til sakkyndig virksomhet som skal kontrollere arbeidsutstyr

Sakkyndig virksomhet skal være sertifisert av et sertifiseringsorgan.

Sakkyndig virksomhet skal ha tilstrekkelige teoretiske kunnskaper og praktisk erfaring på det området den skal virke.

Sakkyndig virksomhet skal utføre arbeidet med faglig integritet, teknisk dyktighet og uavhengighet. Arbeidet skal tilrettelegges slik at virksomheten eller virksomhetens tilsatte ikke kan la seg påvirke av press eller tilskyndelser som kan påvirke resultatet av den kontrollen de skal utføre.

For å utføre sine oppgaver fullt forsvarlig skal sakkyndig virksomhet ha:

  • a. en organisasjon som er tilpasset den virksomhet som skal drives,
  • b. nødvendig kompetent personale,
  • c. nødvendig utstyr og hjelpemidler,
  • d. tilgang til utstyr som de selv ikke har, og som er nødvendig for å kunne gjennomføre kontrollen,
  • e. beskrivelse av rutinene for den sakkyndige kontrollen.

Det personalet som skal utføre kontrollen, skal ha:

  • a. god teknisk bakgrunn,
  • b. kunnskap om gjeldende lover, forskrifter og standarder,
  • c. kunnskap og erfaring med den kontrollen som skal utføres,
  • d. den ferdighet som kreves for å utarbeide dokumentasjon for utført kontroll.

Sakkyndig virksomhet har taushetsplikt om tekniske forhold og forretningsforhold, som det av konkurransemessige grunner er av betydning å hemmeligholde.

Sakkyndig virksomhet skal tegne ansvarsforsikring.

Oppfyllelse av kravene i denne paragraf skal dokumenteres.

0 Endret ved forskrift 19 des 2012 nr. 1375 (i kraft 1 jan 2013, tidligere § 8-4).

De som ønsker å bli sertifisert som sakkyndig virksomhet, må sende en søknad om det til et sertifiseringsorgan som er utpekt av Arbeidstilsynet.

Sakkyndig virksomhet må ha personell med nødvendig teoretisk kunnskap og praktisk erfaring med den typen innretning som skal kontrolleres. Dermed kan feil og svakheter og betydningen av dem bli avdekket og vurdert opp mot sikkerheten ved fortsatt bruk av det aktuelle arbeidsutstyret.

Sakkyndig virksomhet kan være organisert i bedriften selv, men må ha et selvstendig linjeansvar som ikke skal påvirkes av driftsøkonomiske hensyn på en måte som går utover sikkerheten.

Sakkyndig virksomhet må ha en organisasjon og kompetanse som gjør det mulig å legge et helhetssyn til grunn ved vurderingen av det aktuelle arbeidsutstyret i den bruken det er tiltenkt.

Sakkyndig virksomhet må tegne ansvarsforsikring med mindre det er en offentlig virksomhet der staten er selvassurandør.