§ 13-1. Godkjenning, etterprøving, dokumentasjon mv. av arbeidsutstyr

Arbeidstilsynet kan, når det anses påkrevd for å oppnå at arbeidsutstyr blir konstruert og forsynt med verneutstyr i samsvar med de krav arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter setter, kreve:
 1. a.
  typegodkjenning av arbeidsutstyr før bruk i Norge,
 2. b.
  etterprøving av arbeidsutstyr for å få godtgjort at den svarer til typegodkjent modell,
 3. c.
  godkjenning av teknisk innretning ved Arbeidstilsynet, ved sakkyndig institusjon eller sakkyndig person godkjent av Arbeidstilsynet,
 4. d.
  dokumentasjon som godtgjør at arbeidsutstyr er godkjent av utenlandsk myndighet eller prøvingsinstitusjon,
 5. e.
  egenkontroll av arbeidsutstyr som godtgjøres ved rapport om kontrolltiltak eller annen dokumentasjon.
Arbeidstilsynet kan, i forbindelse med godkjenningsordningene som er nevnt i første ledd, kreve at produsent av arbeidsutstyr har personale med nødvendige faglige kvalifikasjoner, og at produsenten fører kontroll med materialer, komponenter, tilvirking og det ferdige produkt.
Videre kan det stilles vilkår om etterfølgende inspeksjoner og at disse skal foretas av personer med bestemte faglige forutsetninger.

Med typegodkjenning menes godkjenning til å tilvirke, omsette og bruke arbeidsutstyr.

For maskiner og sikkerhetskomponenter gjelder kravene i forskrift om maskiner.

Typegodkjenning gjelder bare det arbeidsutstyret som ikke omfattes av forskrift om maskiner.

Typegodkjenning forutsetter forutgående granskning eller prøving etter nærmere fastsatt program for den aktuelle innretningen eller gruppen av innretninger. Programmet vil omfatte krav til egenskaper og funksjoner som er av grunnleggende betydning for den vernetekniske standarden. Programmet kan videre omfatte krav til sikkerhetsmessige, arbeidshygieniske og ergonomiske forhold.

Typegodkjenning kan gis for et begrenset tidsrom eller uten slik begrensning. Godkjenning kan gjelde inntil Arbeidstilsynet på grunnlag av nye erfaringer eller vurderinger finner at kravene må endres. Typegodkjenningsprosedyren egner seg fortrinnsvis for serietilvirkede innretninger.

Kostnader forbundet med prøving belastes den som har plikt til å sørge for godkjenningen, se arbeidsmiljøloven § 5-5.

Arbeidstilsynet kan kreve at produsenter av tekniske innretninger har personell med nødvendige faglige kvalifikasjoner. Videre kan det stilles vilkår om at etterfølgende inspeksjoner skal foretas av personer med bestemte faglige kvalifikasjoner.