§ 12-1. Hovedregel om elektronisk innsending av søknad

Arbeidstilsynet fastsetter skjema for søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9. Skjema for søknad om samtykke skal som hovedregel leveres elektronisk i digitalt i system som Arbeidstilsynet fastsetter.
I tillegg til de opplysninger som kreves i søknadsskjemaet, kan Arbeidstilsynet i det enkelte tilfellet kreve alle opplysninger som anses nødvendige for å vurdere om lovens krav er oppfylt.

Søknadsskjema og veiledning for hva søknaden skal inneholde, finnes på www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/.

Søknaden må dokumentere at arbeidsmiljøutfordringene til de fremtidige arbeidsplassene og arbeidslokalene, samt drift og vedlikehold av bygget/tiltaket, er vurdert og blir fullt forsvarlig ivaretatt. Se arbeidsplassforskriften om krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler.

Det må dokumenteres at verneombud og arbeidsmiljøutvalg har medvirket i planleggingsprosessen i henhold til arbeidsmiljøloven §§ 6-2 og 7-2 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 2-2.

Den som oppfører bygning for utleie, og som selv ikke skal være arbeidsgiver for ansatte i de fremtidige arbeidslokalene, har ansvar for å ivareta planlegging etter fremtidig bruk. Se forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler § 1-3 fjerde ledd om hvilke bestemmelser som gjelder for utleiere.

Utleiere av arbeidslokaler må så langt det er mulig, samarbeide med aktuelle leietakere tidlig i planleggingsprosessen etter den enkelte leietakerens risiko og utfordringer.