§ 8-1. Krav til opplæringsvirksomheter som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr

Virksomhet som skal drive sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift om utførelse av arbeid kapittel 10, skal være sertifisert av et sertifiseringsorgan.

Virksomheten skal oppfylle minst følgende krav:

 • a. opplæringen skal drives i henhold til planer for sikkerhetsopplæring,
 • b. kravene i forskrift om utførelse av arbeid § 10-2 skal oppfylles,
 • c. den som skal utføre sikkerhetsopplæringen, skal ha nødvendige kunnskaper og erfaring for å gjennomføre opplæringen,
 • d. den skal ha kunnskap om gjeldende lover, forskrifter og standarder på det aktuelle området,
 • e. den skal bare bruke arbeidsutstyr under sikkerhetsopplæringen som er i samsvar med kravene i denne forskriften,
 • f. den skal ha kapasitet for sikkerhetsopplæringen,
 • g. sikkerhetsopplæringen skal organiseres uavhengig av virksomhetens øvrige aktivitet,
 • h. den skal disponere nødvendige lokaler og utstyr,
 • i. den skal så langt det er rimelig og mulig kunne tilrettelegge opplæringen slik at personer med funksjonshemming også kan gis sikkerhetsopplæring hvis funksjonshemmingen ikke er til hinder for å utføre arbeidet,
 • j. den skal kunne avholde egnethetsprøve og prøveperiode for borger fra annet EØS-land eller Sveits som søker Arbeidstilsynet om tillatelse etter § 9-1 og § 9-2,
 • k. den skal avholde avsluttende prøver etter gjennomgått sikkerhetsopplæring,
 • l. den skal ha de nødvendige forutsetninger for å kunne utstede dokumentasjon for bestått sikkerhetsopplæring,
 • m. den skal sørge for å registrere opplærte personer i registre med nødvendig konsesjon,
 • n. den skal ha forsikring for personskade som kan oppstå i forbindelse med sikkerhetsopplæringen.

Oppfyllelse av kravene i annet ledd skal dokumenteres.

0 Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1375 (i kraft 1 jan 2013), 22 des 2014 nr. 1883 (i kraft 1 jan 2015), 27 juni 2016 nr. 826 (i kraft 1 juli 2016).

Opplæringen forutsettes gjennomført enten

 • i videregående skole,
 • internt i bedriften eller
 • av virksomhet som arrangerer kurs

Disse virksomhetene eller bedriftene skal være sertifisert av et sertifiseringsorgan

Til bokstav j

Bestemmelsen innebærer at opplæringsvirksomheten må kunne avholde egnethetsprøve og prøveperiode for å bli sertifisert av et sertifiseringsorgan. Som hovedregel vil opplæringsvirksomhetene som oppfyller de øvrige kravene i bestemmelsen også oppfylle kravene i bokstav j. I vurderingen av om sertifisering skal gis, er det ikke nødvendig med en vurdering av alle kravene i § 8-1, men kun en vurdering av om virksomheten har kompetanse til å gjennomføre egnethetstest og prøveperiode.

Arbeidstilsynets retningslinjer omhandler den nærmere gjennomføringen av egnethetsprøve og prøveperiode. Det kan kreves gebyr for å avholde egnethetsprøve eller prøveperiode og dette er nærmere omtalt i retningslinjene.

Til bokstav m

Bestemmelsen skal forstås slik at det stilles krav til at registerfører er uavhengig av den sertifiserte virksomheten for sikkerhetsopplæring av arbeidsutstyr. Registerfører har ansvar for å kontrollere at grunnlaget for kompetansebeviset er riktig i forhold til gjeldende krav, utgi kompetansebeviset, samt føre register over gyldige kompetansebevis. Virksomhet som fører register er underlagt Arbeidstilsynets tilsynsmyndighet, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 18.