§ 7-1. Utpeking av og krav til sertifiseringsorgan som skal sertifisere opplæringsvirksomhet – arbeidsutstyr

Arbeidstilsynet skal utpeke sertifiseringsorgan som skal sertifisere opplæringsvirksomhet for bruk av arbeidsutstyr.
For å bli utpekt som sertifiseringsorgan, skal følgende krav oppfylles:
 1. a.
  sertifiseringsorganet skal ha det nødvendige personale til rådighet, og skal ha de hjelpemidler som trengs for å kunne utføre administrative og tekniske oppgaver i forbindelse med sertifiseringen på forsvarlig måte,
 2. b.
  sertifiseringsorganet skal utføre sertifiseringen med størst mulig faglig integritet og dyktighet. Personalet skal ikke la seg utsette for noen form for påtrykk eller tilskyndelser, særlig av økonomisk art, som kan påvirke vurderingen eller resultatene av sertifiseringen,
 3. c.
  sertifiseringsorganet, dets leder og personalet som skal utføre sertifiseringen, skal ikke drive opplæringsvirksomhet eller delta i opplæring,
 4. d.
  sertifiseringsorganet skal ha prosedyrer for å kunne bedømme, innvilge, opprettholde, utvide, oppheve og trekke tilbake sertifisering,
 5. e.
  det personalet som skal utføre sertifiseringen skal ha god teknisk og faglig bakgrunn, tilstrekkelig kjennskap til og erfaring med bruk av det arbeidsutstyret som sikkerhetsopplæringen omfatter og den ferdighet som kreves for å kunne utferdige sertifikater,
 6. f.
  sertifiseringsorganets personale skal være upartiske og objektive. Personalets avlønning skal ikke være avhengig av antall sertifiseringer som blir utført, eller av resultatene,
 7. g.
  sertifiseringsorganet skal tegne ansvarsforsikring,
 8. h.
  sertifiseringsorganet har taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger det får kjennskap til under utførelsen av sitt arbeid. Dette gjelder ikke overfor de myndigheter som fører tilsyn med forskriften.
Arbeidstilsynet kan gi pålegg om retting innen en fastsatt frist eller trekke tilbake utpekingen, dersom et sertifiseringsorgan ikke lenger oppfyller kravene som er nevnt i første ledd eller på annen måte opptrer i strid med regelverket.

De som ønsker å bli utpekt som sertifiseringsorgan, må sende en søknad om det til Arbeidstilsynet.

For at virksomheten skal bli utpekt som sertifiseringsorgan, stiller Arbeidstilsynet vilkår om at sertifiseringsorganet medvirker i Samarbeids Gruppen for Sertifiseringsorganer (SGS, internettadresse: www.sert555.no), der samtlige sertifiseringsorgan deltar og samarbeider for å sikre enhetlig praksis og lik forståelse av regelverket.